راه اندازی خطوط دریایی و احداث کارخانه کشتی سازی در منطقه آزاد انزلی...

در نشست مشترک مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی طرفین بر توسعه گردشگری دریایی با راه اندازی خطوط مسافرت های دریایی از منطقه آزاد انزلی و ایجاد صنایع کشتی سازی در ا...