رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر: نشتی مخزن کشتی نفت کش منشأ آ...

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندرماهشهر گفت: پس از بررسی های انجام شده منشأ آلودگی بندرمجیدیه نشتی مخزن نفت کشتی نفت کشی تشخیص داده شد که در این بندر در حال تخلیه و بارگیری بود. ایرج سلیمانی رئیس محی...