آغاز استفاده از حق وتو در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۲۴(۱۹۴۶م)...

۷۱ سال پیش در چنین روزی برای نخستین بار،پنج عضو دایم شورای امنیت،حق استفاده از طرح”وتو” را درشورای امنیت برای خود لحاظ کردند. يك سال پس از تأسيس سازمان ملل متحد، با مخالفت نماينده شوروي د...